Gebruiksvoorwaarden Sentiance Jouneys app

Algemeen

In het kader van het meetbaar maken van gezondheid is Salut in samenwerking met VGZ en IZZ een innovatieve pilot gestart om te onderzoeken in hoeverre Positieve Gezondheid (https://iph.nl/positieve-gezondheid) (deels) digitaal in kaart te brengen is zonder dat daarvoor vragenlijsten ingevuld hoeven te worden. Daarvoor wordt samengewerkt met het Belgische bedrijf Sentiance. Sentiance is een data science bedrijf dat sensor data gebruikt om hoogwaardige inzichten te krijgen in het gedrag van mensen. Voor de pilot Positieve gezondheid meetbaar maken wordt de Journeys app van Sentiance ingezet om een deel van het Positieve gezondheidsprofiel inzichtelijk te maken en deze digitaal verkregen informatie te toetsen aan de inzichten uit de bestaande vragenlijsten t.b.v. het inventariseren van Positieve Gezondheid.

De Sentiance Journeys applicatie (https://audience.sentiance.com/journeys) verzamelt gegevens over de locatie en de beweging van de telefoon waarop de app is geïnstalleerd. Hiervoor worden de Accelerometer-, gyroscope- and GPS-sensoren van de telefoon gebruikt. De verzamelde informatie wordt door Sentiance verwerkt waardoor er een profiel ontstaat van de persoon die de telefoon bij zich draagt.

De verzamelde data worden anoniem opgeslagen en verwerkt maar het betreft wel persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens in Journeys en door Sentiance vindt plaats op basis van toestemming van u als deelnemer aan de pilot. Verwerking vindt plaats met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving. De geanonimiseerde data kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. 

De verzamelde gegevens worden niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven. Deelname door de deelnemers vindt plaats op vrijwillige basis. Deelnemers verklaren door ondertekening van de gebruiksvoorwaarden dat zij kennis van hebben genomen van de inhoud en zich zullen houden aan de in de gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden. Aan deelname aan de pilot kunnen deelnemers geen rechten ontlenen. Aan deelname aan de pilot zijn geen kosten verbonden voor de deelnemer. De deelnemer zorgt ervoor dat de door hem gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, apparaten en programma’s geschikt en veilig zijn voor het gebruik van de Journeys app. De pilot start op het moment dat de deelnemer de Journeys-app op zijn telefoon geïnstalleerd heeft en eindigt maximaal drie maanden daarna.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om daarna, indien gewenst, de Journeys app van zijn/haar telefoon te verwijderen. De gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tot aan het moment dat de deelnemer niet langer gebruik maakt van de Journeys app. Indien de deelnemer niet meer wenst dat zijn gegevens worden vastgelegd in de Journeys app is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zelf de app te verwijderen van zijn telefoon waarna er geen gegevens meer worden verzameld.

Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van de Sentiance Journeys app. Salut is in geen enkel geval aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van, of verband houdt met deelname aan de pilot en het gebruik van de Sentiance Journeys app, door welke oorzaak ook, ongeacht de aansprakelijkheidsgrond die wordt aangevoerd (niet-nakoming, onrechtmatige daad of anderszins).

Stuur voor meer informatie een email naar: info@gezondmetsalut.nl

Terug naar inschrijvingsformulier

©2020 Salut. | Privacy verklaring