Gebruikersvoorwaarden

Salut is een gezondheidsplatform dat bestaat uit een app, de website en de ontsluiting naar apps, programma’s en media van derden.

Deze Gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Salut website en de Salut app. Door gebruik te maken van de Salut website en/of de Salut app accepteer je deze Gebruikersvoorwaarden.

Volledige gebruikersvoorwaarden

Gebruik van de Salut website en Salut app

De Salut website en de Salut app zijn eigendom van en worden beheerd door Salut Holding BV (hierna te noemen Salut). Voor vragen over de Salut website of de Salut app of deze Gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen met Salut via: info@gezondmetsalut.nl.Wanneer de Salut app gebruikmaakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende partij van toepassing. Salut is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheden hanteren we de Gebruikersvoorwaarden van Salut.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet je voor het gebruik  van de Salut app de toestemming van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger hebben. Door deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Gebruik je internet voor deze applicatie? Dan kan je provider hiervoor kosten in rekening brengen. Dit is afhankelijk van jouw databundel. Let hier op, vooral wanneer je in het buitenland bent.

Jij kan op ieder moment het gebruik van de Salut app beëindigen door de Salut app van je mobiele apparaat te verwijderen. Je kunt ons dan vragen jouw gegevens permanent te verwijderen. Indien je de Salut app langer dan 1 jaar niet hebt gebruikt, worden je account en jouw persoonsgegevens verwijderd.

Salut heeft te allen tijde het recht om de Salut website of de Salut app aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van de Salut app te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Salut website of Salut app te beperken of de toegang tot de Salut website of de Salut app, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Salut informeert de gebruiker hierover op een haar passende wijze.

Salut is gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Na doorvoering van een wijziging moet je bij jouw eerstvolgende bezoek aan de Salut website of de Salut app, opnieuw akkoord gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Als je het niet met de wijziging eens bent, kun je de Salut app van je telefoon verwijderen.

Informatie over de Salut app

De Salut app is een app die je kan helpen om je gezondheid te meten én te verbeteren. De Salut app is niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Blijf zelf alert

De Salut app is een hulpmiddel om je inzicht in je gezondheid te geven. Salut kan niet garanderen dat de app altijd correct functioneert.
Salut kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Blijf daarom altijd alert en controleer de werking van de app. Eventueel kun je via  info@gezondmetsalut.nl reageren voor het vermelden van incorrectheden.

De informatie op de Salut website en in de Salut app is met zorgvuldigheid samengesteld. Bij het maken en controleren van deze informatie maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als deze informatie niet helemaal juist of actueel is of minder of niet van toepassing is in een individueel geval. Ook kan Salut geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Of als de Salut website of de Salut app niet voldoen aan jouw verwachting. Je gebruikt deze applicatie volledig voor eigen rekening en risico.

Privacy

Het beschermen, koesteren en laten werken van jouw data voor jou is onderdeel van ons DNA. Op alle persoonsgegevens die jij als gebruiker verstrekt op de Salut website of Salut app is onze Privacy statement van toepassing. Lees hier onze volledige Privacy statement.
Salut slaat je gegevens op het account dat is gekoppeld aan je e-mailadres. Salut gebruikt deze gegevens om jouw gebruikerservaring en de Salut app te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om je inzicht en relevante feedback te geven en om je te voorzien van relevante service informatie. Salut kan jouw contactgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen.

Nadat jij de Salut app hebt gedownload, moet je je registreren met een e-mailadres en een wachtwoord. Wijzigen jouw gegevens? Dan moet je ze hier ook zelf wijzigen.

PGO en medische gegevens

De Salut app maakt het je, via het “medisch dossier”, mogelijk om jouw gezondheidsgegevens en jouw medische gegevens te koppelen. Je koppelt dan jouw eigen medische gegevens die jij zelf uit jouw Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) hebt opgehaald. Jij bepaalt of je jouw medische gegevens ophaalt en deelt met jouw Salut app.

Dit delen gebeurt in de extra beveiligde omgeving van het PGO, waar ook een extra authenticatie wordt gevraagd als je deze wil raadplegen. Niemand anders heeft hier dus toegang toe. Als je wil dat Salut jouw gegevens  gebruikt om jou van relevante feedback, suggesties of berichten te voorzien, dan geef je hier uitdrukkelijk toestemming voor in de Salut app.

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Salut website en de Salut app (zoals alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie) komen toe aan Salut of aan haar licentiegevers.
  2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Salut je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Salut app te gebruiken.
  3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Salut app te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen of verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Salut app te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
  4. Niets van wat in deze Gebruikersvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Salut app is beperkt tot dat wat in deze Gebruikersvoorwaarden staat.

Schade

Salut is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via de Salut website of de Salut app plaatsen of verschaffen. Salut  behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die op de Salut website of in de Salut app worden geplaatst.

Salut of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (in)directe (gevolg)schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de Salut website of Salut app, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Voldoe je niet aan de verplichtingen van deze Gebruikersvoorwaarden? En leidt dit tot schade? Dan ben je verplicht alle schade aan Salut te vergoeden.

De gebruiker vrijwaart Salut voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Salut website en/of de Salut app, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Salut, een andere gebruiker van de Salut website en/of Salut app dan wel een derde. De gebruiker zal Salut alle schade en kosten vergoeden die Salut als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

  1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Deze Gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.
  3. Eventuele geschillen over deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Vragen? Neem contact met ons op

Je kunt als volgt contact met ons opnemen:

Adres

Salut Holding BV, Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem