Gebruikersvoorwaarden Hoofdpijn Coach

Salut is een gezondheidsplatform dat tools ontwikkelt die ondersteuning bieden bij beginnende klachten door middel van leefstijlinterventies. Deze Gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Hoofdpijn Coach. Door gebruik te maken van de Hoofdpijn Coach accepteer je deze Gebruikersvoorwaarden.
Gebruik van de Hoofdpijn

De Hoofdpijn Coach is een applicatie die je helpt om milde hoofdpijnklachten aan te pakken via leefstijlinterventies. Je kunt diverse plannen volgen en ook vind je in deze applicatie algemene informatie, praktische tips en handige weetjes over hoofdpijn en (het voorkomen van) hoofdpijnklachten. Het gebruik van de Hoofdpijn Coach is voor je eigen rekening en risico. De Hoofdpijn Coach is ontwikkeld door, eigendom van en wordt beheerd door Salut Holding BV (hierna te noemen Salut). Voor vragen over deze Gebruikersvoorwaarden kun je contact opnemen met Salut via: info@gezondmetsalut.nl.

Wanneer de Hoofdpijn Coach gebruik maakt van diensten van derden, zijn ook de algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van de betreffende partij van toepassing. Salut is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheden hanteren we de Gebruikersvoorwaarden van Salut. Gebruik je internet voor deze applicatie? Dan kan je provider hiervoor kosten in rekening brengen. Dit is afhankelijk van jouw databundel. Let hierop, vooral wanneer je in het buitenland bent.

Jij kan op ieder moment het gebruik van de Hoofdpijn Coach beƫindigen door de app van je mobiele apparaat te verwijderen. Je kunt ons dan vragen jouw gegevens permanent te verwijderen. Indien je de Hoofdpijn Coach langer dan 1 jaar niet hebt gebruikt, worden je account en jouw persoonsgegevens verwijderd.

Salut heeft te allen tijde het recht om de Hoofdpijn Coach aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de Hoofdpijn Coach te beperken of de toegang tot de Hoofdpijn Coach geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. Salut informeert de gebruiker hierover op een haar passende wijze.

Salut is gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Na doorvoering van een wijziging moet je bij jouw eerstvolgende bezoek aan de Hoofdpijn Coach opnieuw akkoord gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Als je het niet met de wijziging eens bent, kun je de Hoofdpijn Coach van je mobiele apparaat verwijderen.

Informatie over de Hoofdpijn Coach

De Hoofdpijn Coach is een app die je kan helpen om inzicht te krijgen in je hoofdpijnklachten, je kan ondersteunen deze te verminderen en/of er beter mee te leren omgaan. De Hoofdpijn Coach (geen medisch hulpmiddel) is niet bedoeld als vervanging van een consult of een behandeling door een arts of andere behandelaar. Heb je vragen of twijfel je over jouw gezondheid, behandeling of medicijnen? Dan adviseren wij je altijd contact op te nemen met jouw huisarts, specialist, apotheker of andere behandelaar.

Blijf zelf alert

De Hoofdpijn Coach is een hulpmiddel om je inzicht in je hoofdpijnklachten te geven en je te ondersteunen om deze te laten verminderen of verdwijnen. Salut kan niet garanderen dat de app altijd correct functioneert. Salut kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in het netwerk, hardware en software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegevens. Blijf daarom altijd alert, controleer de werking van de app en zorg altijd dat het mobiele apparaat waarop je de Hoofdpijn Coach hebt gedownload, goed beveiligd is. Eventueel kun je via info@gezondmetsalut.nl reageren voor het vermelden van incorrectheden.

De informatie in de Hoofdpijn Coach is met zorgvuldigheid samengesteld. Bij het maken en controleren van deze informatie maken wij gebruik van gerenommeerde informatiebronnen. Salut behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, bijdragen of andere content of uitingen die in de Hoofdpijn Coach zijn geplaatst, te verwijderen.
Salut is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Hoofdpijn Coach, (de juistheid van) informatie, bijdragen en andere materialen of uitingen die gebruikers of derden via Hoofdpijn Coach plaatsen of verschaffen (de Hoofdpijn Coach is geen medisch hulpmiddel). Ook kan Salut geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Of als de Hoofdpijn Coach niet voldoet aan jouw verwachting. Je gebruikt deze applicatie volledig voor eigen rekening en risico.

Privacy

Het beschermen, koesteren en laten werken van jouw data voor jou is onderdeel van ons DNA. Op alle persoonsgegevens die jij als gebruiker verstrekt in de Hoofdpijn Coach, is onze Privacy statement van toepassing. Lees hier onze volledige Privacy statement.

Salut slaat gegevens op van het account dat is gekoppeld aan jouw e-mailadres alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Salut gebruikt deze gegevens om jouw gebruikerservaring en de Hoofdpijn Coach te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om je inzicht en relevante feedback te geven en om je te voorzien van relevante service-informatie. Salut kan jouw contactgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen.

Nadat jij de Hoofdpijn Coach hebt gedownload, moet je je registreren met een e-mailadres en een wachtwoord. Wijzigen jouw gegevens? Dan moet je ze zelf wijzigen in de app.

Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Hoofdpijn Coach (zoals alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie) komen toe aan Salut of aan haar licentiegevers.

2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Salut je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en nietoverdraagbaar recht om de Hoofdpijn Coach te gebruiken.

3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Hoofdpijn Coach te kopiƫren, te wijzigen, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verkopen of verhuren, te onderwerpen aan reverse engineering of aan te passen. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Hoofdpijn Coach te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4. Niets van wat in deze Gebruikersvoorwaarden wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Hoofdpijn Coach is beperkt tot dat wat in deze Gebruikersvoorwaarden staat.

Schade

Het gebruik van de Hoofdpijn Coach is voor eigen risico. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren begrijp je en ga je ermee akkoord dat Salut niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de Hoofdpijn Coach.

Salut of de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor enige (in)directe (gevolg)schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de Hoofdpijn Coach, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Voldoe je niet aan de verplichtingen van deze Gebruikersvoorwaarden? En leidt dit tot schade? Dan ben je verplicht alle schade aan Salut te vergoeden. De gebruiker vrijwaart Salut voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Hoofdpijn Coach, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Salut, een andere gebruiker van de Hoofdpijn Coach dan wel een derde. De gebruiker zal Salut alle schade en kosten vergoeden die Salut als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Deze Gebruikersvoorwaarden doen geen afbreuk aan de dwingendrechtelijke rechten als consument.
3. Eventuele geschillen over deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. Vragen over deze gebruikersvoorwaarden? Neem contact met ons op

Je kunt als volgt contact met ons opnemen:
Vragen: info@gezondmetsalut.nl
Vragen over privacy: privacy@gezondmetsalut.nl

Digitale tools. Gericht op zelfzorg bij beginnende gezondheidsklachten.

Jansbuitensingel 7
6811 AA Arnhem
Nederland